Program “Moja mała ojczyzna”

Moja mała ojczyzna _ Wodzisław Śląski”
Miejski program edukacji regionalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym.

http://wodzislaw-slaski.pl/mala-ojczyzna

Miejski program „Mała Ojczyzna” realizowany jest w latach 2016-2020 we wszystkich przedszkolach i szkołach, których organem prowadzącym jest miasto Wodzisław Śląski.

Program obejmuje działania związane z realizacją podstawy programowej na I, II i III etapie edukacji, imprezy cykliczne oraz zadania dodatkowe związane z edukacją regionalną, a wynikające z obchodów rocznicowych związanych z historią miasta i regionu.

Cele ogólne

Celem programu jest poszerzenie, przybliżenie i pogłębienie wiedzy o własnym mieście i regionie w aspekcie wartości i różnorodności środowiska historycznego, kulturowego i społecznego oraz kształcenia postaw lokalnego patrioty. W “Małej Ojczyźnie” ważne jest kształtowanie wśród uczniów poczucia własnej tożsamości oraz otwarcia na drugiego człowieka, aktywnego angażowania się w sprawy własnego regionu i działania na rzecz jego rozwoju. Umożliwi młodym ludziom poznanie własnego dziedzictwa kulturowego, wartości i treści regionalnych, w przyszłości odnalezienie swojego miejsca w regionie, w Polsce i w świecie.

Cele szczegółowe:

Określenie położenia geograficznego miejsca zamieszkania.

 1. Poznanie historii miasta Wodzisławia Śląskiego.

 2. Popularyzacja legend związanych z naszym miastem.

 3. Poznanie dziejów wodzisławskiego herbu.

 4. Poznanie i popularyzacja instytucji kulturalnych działających w mieście.

 5. Pogłębianie i poszerzanie wiedzy o zabytkach architektury.

 6. Dostrzeganie odrębności kultury i sztuki regionu.

 7. Przygotowanie do aktywnego udziału w życiu wspólnoty lokalnej.

 8. Kultywowanie gwary, tradycji i zwyczajów regionalnych.

PRZEDSZKOLA

 1. Spotkania z folklorem – tradycyjne zabawy, stroje, tańce prezentowane przez zespół Vladislavia na terenie placówek przedszkolnych.

 2. Zajęcia plastyczne związane z wodzisławskim herbem i legendami podsumowane konkursem plastycznym „Herb Wodzisławia Śląskiego w oczach najmłodszych”.

 3. Upowszechnienie i realizacja programu własnego: „Moja mała ojczyzna – Wodzisław Śląski”.

 4. Zapoznanie z zabytkami i atrakcjami turystycznymi miasta poprzez udział w zajęciach muzealnych, spacerach po mieście i okolicy, wizytach w ważnych instytucjach, ośrodkach kultury.

 5. Wystawa fotograficzna ”Wodzisław Śląski – moje miasto”.

 6. Udział w plenerze malarskim „Wodzisław Śląski – w oczach dzieci”.

 7. Tworzenie zakładki na stronach internetowych przedszkoli dotyczących realizacji programu.

 8. Prezentacje multimedialne przedstawiające realizację miejskiego programu w poszczególnych placówkach.

 9. Podsumowanie wiadomości w formie udziału w „Przedszkolnej grze miejskiej