Ważne informacje

Na zebraniu ogólnym dla rodziców w dniu 27.08.2015 r. ustalono:
Ubezpieczenie dzieci w PZU z jednorazową składką w wysokości 40,00 zł.
Wpłaty do: 28 września 2015
Ubezpieczenie jest dobrowolne. Brak wpłaty składki jest równoznaczny z rezygnacją z ubezpieczenia dziecka

Składka na Radę Rodziców została ustalona w kwocie 100,00 zł.
Wpłaty w wysokości 10 zł miesięcznie lub w całości wg uznania Rodzica. W przypadku wpłat miesięcznych prosimy o ich uiszczenie do 15 dnia miesiąca.

Przypominamy że, Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dzieci  z przedszkola zgodnie z zawartą Umową.

Zgodnie z § 6 Umowy w sprawie świadczenia usług dla dziecka, opłata za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 2% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 35,00 zł.

Za niewykonanie obowiązku odbioru dziecka z chwilą zamknięcia przedszkola rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do uiszczenia opłaty za rozpoczętą godzinę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia, tj. 52,50 zł.