Wystawa fotograficzna “WODZISŁAW ŚLĄSKI – MOJE MIASTO”

Regulamin Wystawy Fotograficznej

”Wodzisław Śląski – moje miasto”

I. Przepisy ogólne.

 1. Organizatorem wystawy są wodzisławskie przedszkola.

 2. Głównym celem wystawy jest poznanie i popularyzacja miasta i jego zabytków, a także rozbudzanie lokalnego patriotyzmu.

 3. Tematem wystawy jest ukazanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych przy pomocy fotograficznych środków wyrazu i pełnej dowolności interpretacyjnej.

 4. Wystawa organizowana jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców wszystkich wodzisławskich przedszkoli.

 5. Termin nadsyłania prac na wystawę: od września 2016r. do lutego 2017 r.

 6. Nadesłanie prac na wystawę oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Przepisy dotyczące prac.

 1. Fotografie należy składać w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

 2. Fotografie należy dostarczyć w postaci odbitek o dowolnym formacie.  Nie jest dopuszczalne dostarczenie/wysyłanie prac wyłącznie w postaci elektronicznej.

 3. Każda praca musi zostać opisana na odwrocie. Opis powinien zawierać:

– miesiąc, w którym zrobiono zdjęcie,

– opis (tytuł pracy),

– imię, nazwisko oraz wiek dziecka,

– imię, nazwisko rodzica/opiekuna.

 1. Organizator nie zwraca prac biorących udział w wystawie.

 2. Każde przedszkole zobligowane jest w miesiącu kwietniu do zorganizowania wystawy zdjęć najciekawsze zdjęcia będą umieszczone na stronie internetowej przedszkola, Facebook’u.

 3. Najciekawsze 3 zdjęcia wybrane w poszczególnych placówkach, zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego w pierwszej połowie maja 2017 r.