Zapisy do przedszkola na rok szk. 2013/2014

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 18 w Wodzisławiu Śląskim ogłasza zapisy dzieci w wieku od 3 do 6 lat na nowy rok szkolny 2013/2014 ( dopuszcza się przyjmowanie dzieci 2,5-letnich).

Termin zapisów od 01 marca do 15 marca 2013r.

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest Karta Zgłoszenia,która może być pobrana drogą elektroniczną ze stronki internetowej przedszkola www.pp18wodzislaw-slaski.pl lub bezpośrednio na placówce – od dnia 25 lutego br.

DZIECI URODZONE W 2008 ROKU(5-letnie)  MAJĄ OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

DZIECI URODZONE W 2007 ROKU (6-letnie) MOGĄ REALIZOWAĆ OBOWIĄZEK SZKOLNY W SZKOLE LUB W PRZEDSZKOLU (decyduje rodzic)

Kryteria naboru:

Przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Wodzisław Śląski:

Kryteria podstawowe:

  • Dzieci sześcioletnie i dzieci pięcioletnie odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

  • Dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących.

  • Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji.

  • Dzieci z rodzin zastępczych.

 Kryteria dodatkowe:

  1. Dzieci obojga rodziców pracujących uczęszczające już do przedszkola.

  2. Dzieci obojga rodziców pracujących z rodzin wielodzietnych biorących udział w programie „Rodzina 3+” posiadających aktualną kartę.

  3. Dzieci obojga rodziców pracujących, których rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola.

  4. Dzieci obojga rodziców pracujących.

 W przypadku wyłonienia większej ilości dzieci spełniających w/w kryteria o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (numer złożonej karty – zapisanej w rejestrze zgłoszeń).

Szczegółowe zasady naboru określa Regulamin Rekrutacji Publicznego Przedszkola nr 18 dostępny w przedszkolu – umieszczony na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP placówki.

Dzieci obecnie uczęszczające do przedszkola również podlegają procesowi rekrutacji na nowy rok szkolny.

 Karty zgłoszenia przyjmowane będą od godz. 7.00 w kancelarii przedszkola lub przez upoważnionego pracownika.

Kata zgłoszenia 2013