Program wychowawczy przedszkola

Celem głównym jest :
Stworzenie warunków do rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami. Wszechstronne przygotowanie dziecka do uczestnictwa w życiu społecznym zgodnie z przyjętym systemem wartości .

Cele szczegółowe to:

 1. kształtowanie podstawowych powinności moralnych np. życzliwości, tolerancji, uczciwości , odpowiedzialności
 2. tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem ,w którym dziecko wzrasta,
 3. rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenie do kompromisu,
 4. rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra i zła,
 5. uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.

Treści programu są realizowane poprzez :

 • wykorzystywanie codziennych sytuacji podczas zajęć i zabaw do oceny i korygowania własnych zachowań /zabawy, zajęcia, kontakty okolicznościowe, spacery , wycieczki , rozmowy.
 • dostarczenie pozytywnych wzorów zachowania /bohater literacki, filmowy, sytuacje z życia codziennego , przykład rodzica , nauczyciela

Program zawiera pięć głównych zadań:
1. bądź kulturalny
2. bądź koleżeński
3. dbaj o swoje bezpieczeństwo
4. dbaj o swoje zdrowie
5. kontroluj swoje zachowanie

Realizując Program wychowawczy oczekujemy że nasz wychowanek będzie :

 • przestrzegał zgodnego współdziałania w grupie ,
 • dostrzegał i rozumiał potrzeby innych,
 • stosował zwroty grzecznościowe : proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia
 • będzie wyrażał i kontrolował swoje emocje,
 • miał poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności
 • będzie cieszył się z sukcesów własnych i innych a także godnie przyjmował porażki,
 • będzie zauważał sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i potrafił unikać zagrożeń.

Reasumując nasz wychowanek będzie: kulturalny, koleżeński, będzie kontrolował swoje zachowanie , dbał o swoje bezpieczeństwo i zdrowie.